Професионалните й интереси са в областта на технологично базираното обучение, което поставя обучаемия в центъра на процеса на придобиване на знания. Деница получава бакалавърска степен от Американския университет в България със специалности Журналистика и масова комуникация и Европейски науки. Тя притежава магистърска степен по приложна лингвистика и наскоро защитава докторската си дисертация в сферата на приложението на облачни технологии в обучението. Деница е съавтор на два учебника за технологично базирано обучение по английски език и е публикувала научни статии на същата тематика в национални и международни списания.
Деница се стреми да вдъхновява студентите си, като създава автентични ситуации за придобиване на практически знания и умения. Тя вярва, че образованието трябва да мотивира хората и да им помогне да намерят истинските си призвания. Творческите проекти и работата в екип са основните елементи в нейния стил на преподаване.
Деница обича многообразието на човешки култури и езици. Освен че говори български и английски, тя изучава френски, персийски и португалски език. Тя вярва, че различията, а не хомогенността, правят този свят по-богат и по-хуманен.


—————————

Denitza Charkova is a specialist in Applied Linguistics and Second Language Teaching. Her professional interests lie in technology-based student-centered teaching and learning. Denitza earned her BA from the American University in Bulgaria majoring in Journalism and Mass Communication and European Studies. She holds an MA in Applied Linguistics and recently defended her doctoral dissertation on the application of cloud technologies in education. Denitza has co-authored two textbooks for teaching English in Cloud-based environments and has published related research in national and international journals.
Denitza strives to inspire her students by providing them with real-life learning experiences. She believes that education should empower people and help them find their real calling. Creative projects and team work are the core elements of her teaching style.
Denitza loves the diversity of human cultures and languages. In addition to being a fluent speaker of Bulgarian and English, she has been studying French, Persian and Portuguese. She believes that diversity, not homogeneity, makes this world a richer and a more humane place.