Явор Киряков е основател на Фондация „Университет за деца“, докторант по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ и гимназиален учител в столично училище.
Организира и ръководи природонаучни, технологични и творчески летни академии и съботно-неделни курсове, през които са преминали хиляди ученици. Той притежава солиден опит в сферата на неформалното образование по STEAM. Публикува научни статии в престижни педагогически и природонаучни списания.
Преди години Явор се завръща в България след образованието си по икономика в САЩ и Великобритания, за да се посвети изцяло на каузата за качествено образование в България. Насочва усилията си към освобождаване на обществото от стереотипите за реализация в професиите на бъдещето. Вярва, че възпитанието в творчество и трудолюбие най-пълноценно ще развие мисленето на идните поколения и ще благоприятства развитието на социалната среда и бизнес климата у нас.
Като представител на младото поколение педагози в българското образование, Явор счита, че промяната е най-напред въпрос на добра академична подготовка на педагогическите специалисти. Само с висока степен на образованост и холистичен подход към обучението е целесъобразно да се търсят ползотворни методи за работа с бъдещите поколения.
———————-
Yavor Kiryakov is a founder of “University for Kids” Foundation, PhD in Pedagogics at Sofia University and a high school teacher in Sofia.
He has organized and managed science, technology and arts summer schools and weekend courses for thousands of students. He is highly experienced in the area of STEAM in non-formal education. Yavor is an author of scientific papers in pedagogics and science journals.
After his university education in Economics in USA and Great Britain, Yavor returnes to Bulgaria and dedicates to the cause of quality education. He focuses on unchaining the stereotypical beliefs of society about the jobs of the future. Yavor believes that education through creativity and hard work will most effectively develop the ability to think out of the box of the future generations, thus benefiting the social and business climate in Bulgaria.
As a representative of the young generation of Pedagogics professionals in Bulgaria, Yavor believes that the positive change in education is a matter of solid academic background of the teachers. Only through high level preparation and holistic approach towards education effective methods for teaching could be found