Камелия Джанабетска е изследовател в областта на географията, опазването на околната среда и устойчивото развитие. От 1995 година работи като ръководител, инициатор и консултант в творческите екипи на местни, регионални и международни практико-приложни проекти, получили подкрепата на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – България (REC), Програмата на ООН за развитие (UNDP), Глобалния екологичен фонд (GEF), Програма „ФАР“ на Европейския съюз, Програма „Матра“ на Холандското правителство, Корпуса на мира на САЩ, Национален фонд „Научни изследвания“, Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда – МОСВ, Община Велико Търново, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ и Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Репулика България, и други.
Активист на неправителствения сектор с интереси в областта на Структурните фондове и програми на Европейския съюз. Притежава дългогодишен преподавателски опит в професионалните направления „Науки за земята“ и „Туризъм“. Автор и съавтор на повече от 40 статии с научно-приложен характер и учебни пособия.